Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze OV 1.12.2015

19. 12. 2015

 

OSADNÍ VÝBOR JERLOCHOVICE

Zápis ze schůze OV ze dne 01.12.2015

Hasičská zbrojnice Jerlochovice

 

Přítomni členové OV: Ing.Petr Mišun, Mgr. Jan Josífko, Miroslav Zlámal, Petr Valášek, Jitka Kahajová, Ludmila Bordovská, Bc.Jana Krokerová

Omluveni: ----

Prvním bodem schůze bylo vyslovení důvěry předsedovi OV. Ing. Petr Mišun byl potvrzen jako předseda OV.

Ing. Mišun přednese na město Fulnek návrh na nové složení OV, jelikož dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, musí nové složení OV schválit zastupitelstvo. 

Byly stanoveny termíny schůzí OV. OV se bude scházet 1x v měsíci mimo období letních prázdnin. OV se bude scházet zatím v hasičské zbrojnici.

TERMÍNY SCHŮZÍ OV V ROCE 2016

12.1

16.2

15.3

12.4

17.5

14.6

13.9

11.10

15.11

13.12

Pokud bude mít kterýkoliv občan Jerlochovic zájem, může se jednání OV zúčastnit a přednést jakýkoliv bod do jednání.

Občané, kteří budou mít bezodkladný problém, mohou kdykoliv oslovit kteréhokoliv člena OV. Osadní výbor se může sejít i mimo tyto termíny mimořádně.

 

Do 20.12.2015 je nutno poslat žádosti na čerpání prostředků z města Fulnek.

Již na schůzi 3.11.2015 předseda Ing. Petr Mišun vyzval občany k návrhům, kde by se mohly tyto prostředky uplatnit v rámci  možností, tzn. na nákup materiálu za účelem obnovy, či zvelebení či jiné prospěšné věci pro obec. Materiál musí být použit pouze na údržbu nebo zhodnocení majetku vlastněného městem Fulnek.

Žádný nový návrh od občanů nebyl podán.

 

 

OV navrhl v návaznosti na veřejnou schůzi 3. 11. 2015 podat žádost na čerpání ušetřených prostředků v minulých letech na tyto aktivity :

-  obnovu přístupu před obchodem Hruška

-  zřízení osvětlení u garáží nad bytovkou č.p.143 (12ti bytovka)

-  úpravu místnosti v kotelně v MŠ (místnost pro schůze OV a ostatní aktivity občanů Jerlochovic)

-  zřízení uzavřené vývěsní nástěnky u bytovek

- střešní krytina na „boudu“ u nového hřiště

- oprava plotu u MŠ Jerlochovice

 

Odložené návrhy, které budou řešeny v roce 2016:

 • Lavičky v katastru obce (není vyjasněno umístění)
 • Nátěrové hmoty – drobné opravy a údržba majetku města

 

Zodpovědnost za jednotlivé úkoly:

- zápisy ze schůzí – p.Krokerová

- zaslat žádost na opravu a doplnění osvětlení v obci  - p.Valášek

-na podnět paní Velíkové opravit Boží muka naproti bývalé školy

 (vypadlé sklo) – p.Mišun+p.Zlámal

- na podnět pana Hradila oprava kanálu u jejich RD – p.Mišun

- zajistit mapu pozemků města v obci – p. Mišun

 

- je nutno položit krytinu na budce na novém hřišti – všichni

a tímto vyzýváme všechny občany Jerlochovic na pomoc. Termín bude upřesněn.

 

Ing. Mišun informoval o dlouhodobých aktivitách OV.

 • Bezpečnost silniční dopravy (přechody, chodníky)
 • Stav pozemních komunikací
 • Kanalizace u hlavní cesty –  Zatím nebude řešena a není v plánu
 • Pěší lávka přes potok – „u Brtníka“

 

Přechody:

 • Vytipovány dvě místa (prodejna Hruška, zastávka autobusu Jerlochovice – hospoda)
 • V současné době probíhá příprava projektové dokumentace
 • Budování bude řešeno v rámci dotačních programů - snad v roce 2016

Pěší lávka přes potok– „u Brtníka“

 • Problém s vodovodním řadem – nutné přeložení
 • Bez vyřešení přeložky nelze vybudovat

 

Chodníky:

 • v současné době se neplánuje úprava či generální oprava stávajících chodníků
 • nové chodníky nebudou budovány – nejsou k dispozici pozemky a peníze

 

Stav pozemních komunikací:

 • oprava vozovky na malé straně po vybudování kanalizace nebude
 • jsou vytipovány problematické komunikace ve vlastnictví města

 

Děkujeme

 

OV Jerlochovice