Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požadavky občanů Jerlochovic pro volební období 2010-2014

17. 2. 2011

1) Pokračovat v řešení protipovodňových a protierozních opatření, především v úpravě Husího potoku a zbudování suchého poldru. Zajistit dodržování protierozních opatření ZD Vrchovina. Stávající Protipovodňová komise má velmi dobré výsledky, proto by měla i nadále pracovat ve stejném složení. Navrhujeme její doplnění o pana senátora Bestu. Za dosavadní obětavou činnost si členové komise zaslouží upřímně poděkování

2) Oprava zříceného splavu u horního mostu v Jerlochovicích, zničeného povodní v roce 1997. Požadovat po správci Husího potoka pravidelnou údržbu

3) Provést údržbu potůčku u kříže. Jedná se o pravobřežní drobný vodní tok (DVT 150), který je majetkem ZVHS, žádost je opakovaná, doposud nebylo řešeno

4) Řešit havarijní stav chodníku v Jerlochovicích, od odbočky k zahradnictví po most za Hasičskou zbrojnici. Osadní výbor upozorňoval opakovaně na nebezpečí úrazů. Pro chodce je obzvláště nebezpečný úsek u bývalé školy v Jerlochovicích, který byl v minulosti zabezpečen alespoň zábradlím. Městský úřad doposud uvedený závažný problém neřešil. Osadaní výbor Jerlochovice žádá o odborné posouzení stavu celého chodníku a předložení návrhu opravy k případnému doplnění

5) Zbudování chodníku k lávce v lokalitě parcela č. 61

6) Oprava příjezdové cesty naproti hospody U Šuláků směrem k Oderské cestě, opakovaně splavované povodněmi

7) Dořešit odvodnění hlavní cesty v okolí restaurace U Brtníka, opravit vpusť u RD č.p.6, kde dochází k zaplavování přilehlé nemovitosti

8) Zajistit omezení rychlosti na malé straně doplněním 3 retardérů (u MŠ, u RD p. Miroslava Zlámala a p. Reného Jurošky)

9) Opravit komunikaci na zadní části v horní části po zbudované kanalizaci

10) Dořešit dětské hřiště v Jerlochovicích, ve spolupráci s Osadním výborem Jerlochovice vyhledat novou lokalitu

11) U č.p.21 vybudovat světelný bod k osvětlení Malé strany, jedná se o záplavovou oblast. Požadavek byl předkládán opakovaně, doposud nebyl řešen

12) Rekonstrukce autobusové zastávky v dolní části Jerlochovic

13) Oprava obvodové zídky hřbitova

14) Doplnit počet BIO kontejnérů a kontejnérů na papír. Stávající počet je nedostačující. O doplnění dvou kontejnérů bylo jednáno již v letošním roce, neúspěšně

15) Dořešit chybějící kanalizační řád podél hlavní komunikace v Jerlochovicích. Navrhujeme, zpracování projektové dokumentace a začlenění do vhodného dotačního titulu, aby v roce 2015 byly splněny pořadavky EU pro nakládání s odpadními vodami

16) Graficky a barevně vyznačit vlastníky pozemků v k.ú. Jerlochovice - pozemky státu, obce, bytového družstva, atd. - mimo vlastníky občanů - a toto předat osadnímu výboru. Požadavek předkládáme z důvodu kontroly zimní i letní údržby pozemků

17) Pravidelně udržovat travnaté plochy, včetně hřiště za obchodem v Jerlochovicíh. Neudržovanou plochu hřiště nelze využívat k pořádání sportovních a jiných akcí

18) Pokračovat ve věci sanace skládky odmořovacích kalů v lokalitě Čechovy skály

19) Zbudování kruhového objezdu, zajistit bezpečný provoz na křižovatce U Brtníka, vytvořit podmínky pro bezpečný přechod pro chodce.

 

V letošním roce 2011 jsou prioritou body č. 1,3,4,6,7 a 14.

 

Současně se na Vás obracíme se žádostí, aby jednotlivé akce byly předem projednány s osadním výborem, a aby byla jeho členům dána možnost vyjádřit své stanovisko.

Uvítali bychom, kdyby také zastupitelé města přišli mezi své voliče, seznámili se podrobněji s jednotlivými akcemi ještě před hlasováním. Věříme, že dobrá spolupráce odpovědných pracovníků města s osadními výbory, povede ke zlepšování životního prostředí a spokojenosti všech občanů města Fulneku.

Za posouzení oprávněnosti a realizaci našich požadavků děkujeme

S pozdravem

Jiří Bártek, Ladislav Blahuta, Květa Stibůrková

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář